Arkiv: marts 2006

« februar 2006 | Forside | april 2006 »

20.03.2006

Hvad er økologisk modernisering?

I miljøforvaltning, miljøpolitik og miljøforskning har man op gennem 1980'erne og 1990'erne talt om økologisk modernisering. Det lader ikke til at være et så populær forestilling længere, i hvert fald ikke i den danske offentlighed, men hvad er økologisk modernisering? Det vil jeg gerne lige bruge et par ord på at forklare.

Da miljøbevidstheden først kom frem knyttede den sig til fortællinger om grænser for vækst, masseudryddelse af dyr og planter og katastrofescenarier for nedbrydning af det globale miljø – somme tider bakket op af historier om lokale miljøkatastrofer som Seveso, Bhopal, Tjernobyl og den omfattende skovdød i Tyskland. Den miljøfortælling var ikke sjældent på direkte konfrontationskurs med en af de helt centrale forestillinger i moderne samfund, nemlig at vedvarende økonomisk vækst er et uomtvisteligt gode, det afgørende argument i enhver politisk diskussion og den positive vinkel på enhver historie. Naturen opfattes i den sammenhæng blot som materie, der kan omdannes til produkter og varer.

Økologisk modernisering handler derimod om at forene økonomisk vækst med beskyttelse af miljøet. Ikke bare ved at putte filtre på skorstene og svinestalde, men ved at integrere miljøbeskyttelse i den måde vi producerer og forbruger på og i hele den offentlig forvaltning på områder som affald, energi og transport. Vækst bliver i det perspektiv opfattet som nødvendig for udviklingen af nye, ikke-forurenende teknologier, og miljøhensyn kommer endda til at fungere som drivkraft for teknologisk og økonomisk udvikling. Miljøet bliver et dynamisk marked. Det har f.eks. handlet om at gøre noget ved nedbrydningen af ozonlaget ved at udvikle nye køleskabe og designe anlæg til at indvinde de skadelige cfc-gasser, og vindmølleindustrien er et andet godt eksempel.

For store dele af miljøbevægelsen har forestillingen om økologisk modernisering blot været facademaling som ikke gør tilstrækkeligt ved de grundlæggende problemer i moderne vækstsamfund, som i deres væsen er nedbrydende for miljøet. F.eks. taler man i offentligheden meget om partikelfiltre på dieselbiler, men samtidig jubler man billigere og kratigt stigende flytrafik, som ellers er virkelig skadeligt i forhold til klimaproblemerne (og i øvrigt bliver der jo heller ikke gjort noget ved problemerne med dieselpartikler, det er kun snak). Miljøbevægelsen taler fortsat gerne om økologisk råderum som handler om hvort stort areal vi lægger beslag på for at producere alt det vi bruger, og selv med forskellige initiativer indenfor økologisk modernisering så lægger vi i Danmark beslag på et meget stort og stadig større areal. Måske forbruger de enkelte apparater vi fylder vores huse med mindre elekticitet hver for sig, men vi får flere og flere energiforsynende apparater at lege med, så alt i alt stiger energiforbruget.

Omvendt vil fortalere for en liberalistisk vækstideologi mene at økologisk modernisering betegner en helt utidig offentlig indblanding i økonomien, forbruget og produktionen. Hvad der måtte være af miljøproblemer vil helt automatisk blive løst af markedskræfterne, og det eneste vigtige er netop fortsat økonomisk vækst.

Økologisk modernisering adskiller sig fra en rent økonomi-orienteret (liberalistisk eller gammel-socialdemokratisk) vækstideologi ved at stræbe efter at integrere miljøhensyn i den økonomiske udvikling. Men økologisk modernisering adskiller sig også fra økologisk traditionalisme på flere måder. Man kan ud fra de to positioner blive enig om at identificere mange af problemer - såsom pesticider i grundvandet, næringsstoffer og iltsvind i de indre farvande, forurenende energiformer - men løsningerne er forskellige. En traditionalistisk indstilling vil f.eks. have økologiske svin til at gå rundt ude på marken, mens økologisk modernisering ikke har noget mod at stable dem op i (stadig dyrevenlige) produktionssystemer i højhuse. Den traditionalistiske indstilling forbinder økologien med det nære, selvforsynende lokalsamfund, mens modernisterne gerne ser miljøhensynet indarbejdet i store systmer, hvis det er hvad der virker.

Powered by Movable Type 3.2