Revision history of "Den gode kunstanmeldelse"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 21:55, 17 March 2018Janusmoos (talk | contribs)m . . (3,325 bytes) (0). . (1 revision imported)
  • (cur | prev) 22:05, 24 March 2013Sangild (talk). . (3,325 bytes) (+3,325). . (Created page with "''Denne kommentar, skrevet af Torben Sangild, blev bragt i Magasinet kunst, Januar 2010. Skal citeres med tydelig kildeangivelse af dette.'' ---- På opfordring vil jeg ko...")