Revision history of "Gurli Gris"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 21:56, 17 March 2018Janusmoos (talk | contribs)m . . (2,428 bytes) (0). . (1 revision imported)
  • (cur | prev) 22:26, 24 March 2013Sangild (talk). . (2,428 bytes) (+2,428). . (Created page with "Denne TV-anmeldelse, skrevet af Torben Sangild, blev bragt i Politiken 9/10-2010. Skal citeres med tydelig kildeangivelse af dette. ==Øf== Småbørnsforældre kender det så...")