Revision history of "Nyhedsintroer"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 21:56, 17 March 2018Janusmoos (talk | contribs)m . . (2,497 bytes) (0). . (1 revision imported)
  • (cur | prev) 01:06, 24 March 2013Sangild (talk). . (2,497 bytes) (+2,497). . (Created page with "Denne TV-anmeldelse, skrevet af Torben Sangild, blev bragt i Politiken 23/1-2010. Skal citeres med tydelig kildeangivelse af dette. ==Intro== Du har formentlig hundredevis af...")