Revision history of "Popsange"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 21:56, 17 March 2018Janusmoos (talk | contribs)m . . (8,691 bytes) (0). . (1 revision imported)
  • (cur | prev) 10:37, 24 March 2013Sangild (talk). . (8,691 bytes) (+8,691). . (Created page with "Her præsenterer jeg - Torben Sangild - min ''subjektive'' liste over de ca. 200 bedste '''popsange''' nogensinde overhovedet. Det er en liste som konstant bliver opdateret ef...")