Revision history of "Sonic Youth"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 21:56, 17 March 2018Janusmoos (talk | contribs)m . . (783 bytes) (0). . (1 revision imported)
  • (cur | prev) 13:01, 24 March 2013Sangild (talk). . (783 bytes) (+783). . (Created page with "Jeg har beskæftiget mig med Sonic Youth i flere omgange. Frem for alt med et selvstændigt kapitel i ''Støjens æstetik''. Men før dette som mangeårig fan i 80’erne og 9...")